За нас

Софийска баница

е символ на качествени пекарни от години. Тайната на уникалния вкус на нашите продукти се  крие в ръчното им приготвяне с качествено краве сирене и масло. Независимо от модерните тенденции в пекарната индустрия, които неизменно следваме, и до днес ние  сме съхранили традицията да произвеждаме ръчно своите баници. 

Баниците в Софийска баница са направена по стара семейна рецепта и са съхранили автентичността на българския вкус. Трайното присъствието на нашите продукти на българската трапеза ги превръща в универсално ястие за ежедневието.

 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БАНИЦАТА

Знаете ли, че в Българският език има поне 10 думи с значение "Баница"? . Млин; милин; милина; клин; зелник; билник; биленик; лютник; питник; топейница; точену  Натиснете ТУК* за кратко представяне на традицията на баницата в България. 

*(Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст. - Марияна Хр. Витанова)

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0533-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

                                                                                                                                                                                                                     

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0533-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „СОФИЙСКА БАНИЦА“ ООД

Обща стойност: 102 700 лв., от които 87 295 лв. европейско и 15 405 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.
 

 

 

Проект „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение” BG05M90P001-1.021-0505

                                                                                                                                    

СОФИЙСКА БАНИЦА ООД стартира дейност по спечелен проект „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение” BG05M90P001-1.021-0505,

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:52 800.00 лева

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg

Проектът „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение“ цели да използва ръстът в индустрията, с идеята да осъществи повишение в квалификацията на заетостта в сектора на професионално ниво. Реализацията на проекта дава реални възможности на участващите лица да повишат освен своята квалификацията, а и личното им заплащане. Третата квалификационна степен осигурява обучение отнасящо се до потребностите на организацията повишавайки конкурентоспособността на заетите на трудовия пазар.

Настоящето професионалното обучение осигурява по-висока, по-качествена и по-дългосрочна заетост, която допринася за развитие на човешките ресурси и повишаване на мотивацията им и ангажираността им към целите на компанията. Софийска баница ООД заедно с нейните партньори Пайо 90 ООД и Адико 90 ООД ще допринесат активно повишаването на производителността, конкурентоспособността и адаптивността към икономическите условия в страната, чрез обогатяване на познанията и уменията на работната сила, посредством гъвкави процеси на обучение.

По проект „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение“ ще бъдат професионално обучени 37 заети лица от приоритетния сектор Производство на хранителни продукти. Общата цел на проекта е да допринесе за по-качествената заетост и повишаване конкурентоспособността на заетите в дружествата лица. Професионалното обучение включва следните професии и брой лица:

Професия 342020 "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност 3420201 "Маркетингови проучвания" - 15 заети лица;

 Професия 541010 "Техник - технолог в хранително- вкусовата промишленост", специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" – 14 заети лица;

 Професия 541030 "Хлебар-сладкар", специалност 5410301 "Производство на хляб и хлебни изделия" - 8 заети лица.

Основната мисия на дружествата е да повиши квалификацията на целевите групи и по този начин да увеличи производителността на труда в съответното производство. Създаването на устойчива заетост за обучаемите и осигуряването на благоприятна среда за професионална реализация въздейства пряко не само на конкурентоспособността им на трудовия пазар, но и върху финансовите резултати на дружествата, ефективността на дейността им, конкурентоспособността и рентабилността им, като същевременно оказва и положително въздействие обществото като цяло. 

 

                                                                                                                                      

Професионално обучение на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД, проект „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение” BG05M90P001-1.021-0505,

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:52 800.00 лева

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

 

Дейността, която развиват Софийска баница ООД заедно със своите партньори Адико 90 ООД и Пайо 90 ООД има за цел да предостави професионално обучение за придобиване на професия 342020 "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност 3420201 "Маркетингови проучвания" от втора степен на професионална квалификация на 15 заети лица, професионално обучение за придобиване на професия 541030 "Хлебар-сладкар", специалност 5410301 "Производство на хляб и хлебни изделия" на 8 заети лица и на професионално обучение за придобиване на професия 541010 "Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост", специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" с трета степен на професионална квалификация на 14 заети лица.

Занятията включени в обучението стартират от втория месец на проекта, с оглед провеждането на избор на изпълнител и подготовка за учебния процес - подбор на преподаватели, подготовка на учебни материали и изготвяне на графици за обучението. Имайки предвид трудовата заетост на обучаемите лица, занятията се провеждат 5 дни седмично и протичат успоредно с осъществяването на ежедневните работни задължения на участващите в проекта лица.

Обучението за придобиване на съответните квалификации се провежда в 3 групи (по една за всяка от специалностите), имайки предвид числеността на обучаемите, партньорите както и преподавателите отговорни за съответните предмети, считат че занятията и усвояването на материала протичат безпроблемно.

Възлагайки професионалното обучение по съответните професии, изпълнителят на проекта е изпълнил всички необходими реквизити съобразени съгласно изискванията на ЗПОО и ДОС. За обучението по професия 541010 "Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост", специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" (трета степен на професионална квалификация), е изготвен съответен хорариум на обучение от 960 учебни часа – 50% за теоретично и 50% за практическо обучение. Всички обучаеми лица са длъжни да присъстват на занятията, като се целта е издаден документ удостоверяващ тяхното ежедневно присъствие. Следва всяко едно успешно завършило своя курс обучаемо лице да получи документ, доказващ извършеното обучение и свидетелство за професионална квалификация.

За обучението по професия 342020 "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност 3420201 "Маркетингови проучвания" от втора степен на професионална квалификация и по професия 541030 "Хлебар-сладкар", специалност 5410301 "Производство на хляб и хлебни изделия" и професия (втора степен на професионална квалификация), също е изготвен хорариум за обучение от 660 учебни часа, в който 40% от часовете са теоретични, а останалите 60% са посветени на практическо обучение. Отново е наличен присъствен документ, който удостоверява присъствие на обучаемите. Документ доказващ извършеното обучение както и свидетелство за професионална квалификация се издават при успешно завършило обучаемо лице.

 За успешното провеждане на обучението по съответните професии е избрана обучаваща организация, притежаваща валиден лиценз от НАПОО за професиите, по които се обучават лицата. Изпълнителят осигурява на обучаемите лица необходимия преподавателски състав, обучителни материали, изготвя цялостната документация съгласно закона за ПОО и издава Свидетелства за професионално обучение за съответната професия.

 

 

                                                                                                                                       

Постигнати резултати от СОФИЙСКА БАНИЦА ООД, проект „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение” BG05M90P001-1.021-0505,

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:52 800.00 лева

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

 

Резултатите, които Софийска Баница ООД заедно със своите партньори Пайо 90 ООД и АДИКО 90 ООД постигнаха, успяха да удовлетворят всички страни били част от професионалното обучение, както работодатели така и обучаеми лица.

 15 заети лица преминаха обучение по професия 342020 "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност 3420201 "Маркетингови проучвания" от втора степен на професионална квалификация. Всички успешно положиха държавни изпити по теория и практика, като им се издадоха Свидетелства за професионална квалификация.

8 заети лица преминаха професионално обучение за придобиване на професия 541030 "Хлебар-сладкар", специалност 5410301 "Производство на хляб и хлебни изделия".

Обучаемите положиха държавни изпити по теория и практика, всеки един от тях получи своето Свидетелство за професионална квалификация.

14 заети лица преминаха професионално обучение за придобиване на професия 541010 "Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост", специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" с трета степен на професионална квалификация, след успешно положени държавни изпити получиха също своето Свидетелство за професионална квалификация.

 Всички страни били част от проект „Повишаване конкурентоспособността на заетите в Производството на хранителни продукти на европейския трудов пазар чрез професионално обучение”, наблюдават устойчивост в постигнатите резултати, благодарение осъществяването на професионалното обучение. Осезаемо повишени продажбени умения и компетенции се откриват сред служителите преминали обучението. Постигнато е  подобрение в качеството на произвежданите от Софийска баница ООД и нейните партньори хляб и хлебни изделия. Установена е по-ефективна комуникация с потребителите както и са идентифицирани техните очаквания. Партньорите усещат увеличаване на продажбите и рентабилността на дружествата си и съответно са способни да осигурят дългосрочната заетост и по-високи доходи за служителите, като мярка за превенция с бедността и социалното изключване.

Обучението е осъществено с оглед подобряване на уменията на служителите, на професионалната им реализация и утвърждаване практиката за учене през целия живот, което оказва положително влияние в икономически и социален контекст. Чрез професионалното обучение целевите групи вече имат възможността да повишат своите доходи, което е един от основните идентифицирани проблеми на отрасъла. Развитието на човешките ресурси в Софийска баница АД и фирмите партньори придава висока добавена стойност и повишава конкурентоспособността на дружеството.

 

 

Проект: BG16RFOP002-1.001-0088-C01 „Внедряване на продуктова иновация в Софийска баница“

 

                                                                                                                                   

Главна цел: „Общата цел на настоящия проект "Повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на "Софийска баница" ООД чрез внедряването на продуктова иновация (шоково замразена веган баница)“

Начало на проекта: 07.07.2017 г.

Край на проекта: 07.07.2018 г.

Обща стойност на проекта: 478 500,00 лв.,  от които  европейско съфинансиране:366 052,50 лв. ,  национално съфинансиране: 64 597,50 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

 

Свържете се с нас

 

Къде да ни намерите?

Нашите пекарни